Liên hệ đến Trip Xuyên Việt

Các phòng ban của Trip Xuyên Việt

Kế toán

Email : tripxuyenviet@gmail.com

Phòng Biên tập

Email : thanhphuongTXV@gmail.com hotline: 0321.254.120

Phòng truyền thông

Email : tripxuyenviet@gmail.com hotline : 0945.232.215

Phòng kinh doanh

Email : tripxuyenviet@gmail.com Hotline : 0777773986

Thích du lịch

Phạm Tuấn

Hướng dẫn viên

Thanh Phương

Hướng dẫn viên

Minh Thuận